Sborník referátů z mezinárodní konference

  Současnost a budoucnost lesní krajiny Jizerských hor

Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice

 6. – 7. 6. 2001

Klára Žabková 12 let

Lesní ekosystémy Černého trojúhelníku prošly v posledním století zásadními změnami, které je možné velmi přehledně demonstrovat na příkladu vývoje lesa v Jizerských horách. Kdysi souvislý bukojedlosmrkový horský les byl již od počátku 13. století člověkem využíván
 a přeměňován. Původní porosty byly odtěženy a nahrazeny smrkovými monokulturami mnohdy pochybného původu. V obtížně přístupných a tedy hospodářsky ne příliš zajímavých lokalitách však zůstaly zachovány unikátní polopřirozené ekosystémy (především v oblasti rašelinišť a na části severních a severozápadních svahů Jizerských hor
- v oblasti Jizerskohorských bučin).

V první polovině 20. století proběhly v Jizerských horách rozsáhlé hmyzí a větrné kalamity. Od 50. let se začal zvyšovat vliv imisní zátěže pocházející z tepelných elektráren
a průmyslových oblastí v bezprostřední blízkosti Jizerských hor i z dálkového transportu emisí ze vzdálenějších zdrojů. To vedlo k rozsáhlému poškození lesních ekosystémů. Jejich následný rozpad, velkoplošné odlesnění náhorní plošiny a realizace rozsáhlého programu obnovy lesa změnily v posledních 30 letech zásadním způsobem charakter krajiny Jizerských hor. Od 70. let, velmi zřetelně pak od roku 1990, narůstají další tlaky na krajinu a lesní ekosystémy, především v oblasti rekreačního využívání území. V 60. letech téměř opuštěné hory jsou dnes cílem desetitisíců turistů, sportovců a jsou objektem rozvojových úvah obcí či různých podnikatelských záměrů. Krajina Jizerských hor, která kdysi „patřila“ především lesníkům
a ochranářům, se dnes stává mnohem více „veřejným majetkem“.

Demokratický vývoj po roce 1989, otevření hranic, rozvoj soukromého podnikání, posilování role obcí, zvyšující se zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, technický vývoj, změna územně–správního uspořádání a s tím souvisejících kompetencí, změna právních norem, rozvoj přírodovědného a lesnického poznání, vliv zahraničních zkušeností, rozvoj komunikace v rámci Černého trojúhelníku a jeho specifické části, Euroregionu Nisa
– to vše vytváří nové prostředí, v němž společně hledáme způsob, jak nejvhodněji pečovat
o lesy a krajinu Jizerských hor. Základem tohoto společného hledání (které je pravděpodobně jedinou cestou, jak dospět k  obecně přijatelnému konsensu, jehož výsledkem bude trvale udržitelný rozvoj Jizerských hor) je kvalitní, otevřená a srozumitelná komunikace, která nediskriminuje žádnou zájmovou skupinu ani žádného potenciálního účastníka.

Naší snahou bylo vytvořit prostor pro takovouto vzájemnou komunikaci na mezinárodní konferenci Současnost a budoucnost lesní krajiny Jizerských hor, tematicky navazující na tři mezinárodní lesnické konference, které dosud v Euroregionu Nisa proběhly. Nyní Vám předkládáme sborník referátů, které přednesli účastníci konference z česko-polsko-německého příhraničí Euroregionu Nisa.

Středa 6. června

9.00 – 10.00: prezence

10.00 – 10.20: zahájení konference

10.20 – 12.30: I. Lesnictví a jeho změny v posledních letech

10.20 – 10.40: Lesnictví a jeho změny v posledních letech (úvodní referát – Jiří Oliva, Lesy České republiky, s.p.)

10.40 – 11.00: Produkční a mimoprodukční funkce lesní krajiny Jizerských hor (Petr Navrátil, Ivo Růžička, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.L., pobočka Jablonec nad Nisou)

11.00 – 11.20: Obnova lesa v horských podmínkách z pohledu lesnického výzkumu (Antonín Jurásek, VÚLHM Jíloviště – Strnady, Výzkumná stanice Opočno)

11.20 – 11.40: Organizační změny v lesnictví a cíle nové organizační struktury (Pavel Malina, Oblastní inspektorát LČR, Liberec)

11.40 – 12.00: Zákon o lesích (Miroslav Chvála, referát životního prostředí Okresního úřadu Liberec)

12.00 – 12.30: diskuse

 

12.30 – 13.30: oběd

13.30 – 15.40: II. Les jako přírodní prostředí

13.30 – 13.50: Ohrožení ekologické stability lesů ve vztahu k ochraně přírodního prostředí (František Pelc, Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha)

13.50 – 14.10: Ochrana lesních ekosystémů a ochrana přírody v Jizerských horách (Jiří Hušek, Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec)

14.10 – 14.30: Hospodaření v lesích maloplošných chráněných území centrální části Jizerských hor z pohledu přírodovědce (Richard Višňák, Stráž pod Ralskem)

14.30 – 14.50: Aktivní ochrana tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách (Artur Palucki, Karkonoski Park Narodowy, Polsko)

14.50 – 15.10: Zkušenosti s vlivem zvěře na stav lesních ekosystémů v Sasku (Dietrich Butter, Ministerstvo životního prostředí a zemědělství spolkové země Sasko, Drážďany)

15.10 – 15.40: diskuse

 

15.40 – 16.00: přestávka na kávu

16.00 – 18.00: III. Les jako sdílený prostor

16.00 – 16.20: Lesy Jizerských hor z pohledu rozvoje Libereckého kraje (Jiří Lauerman, Karel Pop, Krajský úřad Liberec)

16.20 – 16.40: Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (Ludvík Řičář, Oblastní inspektorát LČR, Liberec)

16.40 – 17.00: Rekreační využívání CHKO Jizerské hory z pohledu ochrany přírody a krajiny (Jana Mejzrová, Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec)

17.00 – 17.20: Aktivity environmentálně orientovaných nestátních neziskových organizací v oblasti Jizerských hor (Blažena Hušková, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Liberec)

17.20 -   18.00: diskuse

Radka Osterová, 8 let

Čtvrtek 7. června

 8.00 –   9.00: snídaně

 9.00 – 14.00: terénní exkurze

14.00 – 16.00: závěrečné posezení s občerstvením na zámečku Nová Louka

Odborný garant konference:

Lesy České republiky, s.p., Oblastní inspektorát Liberec

Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec

Okresní úřad Liberec, referát životního prostředí

Organizační zajištění:

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Liberec

Tlumočení:

Sven Dietrich (němčina)

Vít Kloz (polština)

Konference se konala s podporou:

Fondu projektů obnovy lesa v rámci programu PHARE CBC CZ 9804

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Lesů České republiky, s.p.

Texty: © autoři a Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Ilustrace: © Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. a děti z Výtvarné dílny Ivony Špálové

 

Tištěnou verzi je možno získat od Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.Výtvarné dílny Ivony Špálové Phare  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Lesy ČR

Naše poděkování patří:

Jiřímu Olivovi, Petru Navrátilovi, Antonínu Juráskovi, Pavlu Malinovi, Františku Pelcovi, Jiřímu Lauermanovi a Karlu Popovi, kteří svůj honorář věnovali na konto Studentského grantového programu spravovaného Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor, dětem z Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem a Výtvarné dílně Ivony Špálové za kresby a vizitky pro účastníky, Mezinárodnímu centru duchovní obnovy za poskytnuté zázemí, péči a vstřícnost, které vytvořily příjemnou a pozitivní atmosféru během konání konference.