Aktivity environmentálně orientovaných nestátních neziskových organizací v oblasti Jizerských hor

Blažena Hušková

Tématem našeho dnešního setkání je současnost a budoucnost lesní krajiny Jizerských hor. Položme si otázku, kdo ji tedy může ovlivnit? Je zřejmé, že péče o ni, plánování i rozhodování se řídí platnými právními předpisy a touto činností se zabývají na různé úrovni různé subjekty, vesměs veřejnoprávní (obce, okresní a krajské úřady, Správa CHKO Jizerské hory) nebo podnikatelské (např. Lesy ČR). Jakým způsobem ovlivňuje péči o Jizerské hory místní občan? Nepochybně svým rozhodnutím ve volbách, ať už komunálních nebo parlamentních. Rozhodně svým chováním a způsobem života, přičemž obojí je výrazně ovlivněno nejen osobností toho kterého člověka, ale také jeho vzděláním, informacemi, které má k dispozici, životní zkušeností. Různé typy nestátních neziskových organizací zakládají, podporují nebo se k jejich činnosti aktivně připojují lidé, kteří cítí potřebu v míře větší, než jim umožňuje např. účast ve volbách, dát najevo a obhajovat svůj názor, podílet se na řešení problému, který vnímají z jakéhokoli důvodu zvlášť citlivě, nést větší díl zodpovědnosti, setkávat se s podobně uvažujícími lidmi, mít lepší přístup k informacím a lépe je vyhodnocovat, přispět k obecnému blahu.

Mezi nestátní neziskové organizace v ČR patří:

·        nadace 

·        nadační fondy

·        občanská sdružení

·        obecně prospěšné společnosti

Podle čeho poznáme nestátní neziskovou organizaci?

·        má formální strukturu

·        je soukromá (nestátní)

·        jejím cílem není vytvářet zisk, který by byl rozdělen mezi její „majitele“

·        je nezávislá, funguje na principu samosprávy

·        mívá dobrovolnický charakter

·        není náboženská (na rozdíl od zařízení církví)

·        není politická (na rozdíl od politických stran)

Možné role nestátních neziskových organizací:

·        první hybatel, iniciátor (NNO často stojí u zrodu nových myšlenek a projektů, vznikajících propojením různých informačních a finančních zdrojů a v tvůrčím nezávislém prostředí )

·        poskytování služeb, realizace projektů

·        zprostředkovatel, mediátor (na půdě NNO dochází ke kontaktu a propojení záměrů různých právnických a fyzických osob)

·        zdroj financí (NNO dosáhnou - samy nebo v rámci společných projektů např. s obcemi - na finanční prostředky, které jsou  pro orgány veřejné správy, podnikatelské subjekty či jednotlivce nedostupné nebo obtížně dostupné - např. nadační příspěvky zahraničních nadací, některé zdroje z fondů EU apod.)

·        zdroj kontaktů (NNO často disponují bohatými, netypickými, nekonvenčními kontakty, které mohou být zásadním obohacením oněch  tradičních a vyzkoušených)

·        zdroj informací

·        nezávislé diskusní fórum (některé NNO mohou poskytovat nezávislý, tvůrčí, bezpečný prostor pro setkání různých lidí, myšlenek, přístupů)

·        prostor pro sdružování (některé typy NNO, převážně občanská sdružení, sdružují lidi či instituce v rámci svých deklarovaných poslání, jiné typy NNO, např. nadace a nadační fondy, tento proces podporují)

·        stabilizátor, "kotva" (stabilní, nezávislá NNO se silným a potřebným posláním může mírnit či usměrňovat změny, k nimž dochází při výrazných, převážně mocenských změnách v území, např. volbách)

·        (významný) zaměstnavatel (ve vyspělých evropských zemích i v USA jsou NNO jedním z významných zaměstnavatelů, podobný trend lze očekávat i v postkomunistických zemích včetně ČR)

Jak poznáme kvalitní, dobře fungující NNO?

·        má jasné a srozumitelné poslání

·        chová se důvěryhodně a transparentně

·        respektuje pravidla

·        kriticky hodnotí vlastní vývoj

·        komunikuje s okolím

·        usiluje o jasné a rovné vztahy

·        zodpovídá se veřejnosti

·        je tvůrčí, rozvíjí nová témata

·        dbá na uchování nezávislosti

·        vnímá a vyhodnocuje potřeby a zdroje okolí a reaguje na ně

·        vytváří a pěstuje dlouhodobé a zodpovědné partnerské vztahy

Na území Libereckého kraje působí v různých oblastech (sociální, zdravotní, vzdělávací, lidská práva, sport, životní prostředí…) několik tisíc NNO, z nichž mnohé pravděpodobně sice formálně existují, ale nevyvíjejí aktivní činnost. V oblasti péče o životní prostředí aktivně pracuje asi 25 NNO, úzkou vazbu na Jizerské hory má činnost 14 NNO - 2 nadace, 2 obecně prospěšné společnosti, 10 občanských sdružení. Celkový roční rozpočet všech těchto organizací společně se pohybuje okolo 20 milionů Kč (v rozmezí od několika desítek tisíc po několik milionů Kč). Většina těchto organizací má profesionální zaměstnance a kromě toho zapojuje do svých činností celkem asi 1500 dobrovolníků.

Tyto NNO vznikly po roce 1989, ale mnohé z nich navazují na činnost rozvíjenou již před rokem 1989, případně se vracejí ke kořenům dobrovolné spolkové činnosti před rokem 1948.

Z vlastního hodnocení těchto NNO vyplývá, že za svá pozitiva považují:

·        vytrvalost

·        flexibilitu

·        kvalitní odborné zázemí

·        bohatou síť kontaktů

·        kvalitní zaměstnance a dobrovolníky

Překážku dalšího rozvoje a lepšího fungování vidí zejména v:

·        nedostatku finančních prostředků

·        nedostatku tvůrčích lidí

·        (v některých případech) nedostatku respektu partnerů v území (veřejná správa, podnikatelské subjekty apod.)

Co zmíněné NNO s vazbou na Jizerské hory dělají?

·        práce v terénu (sběr reprodukčních částic, pěstování s výsadby dřevin, mapování
a likvidace invazních druhů rostlin, budování cyklostezek a vybavení pro turistiku a cestovní ruch, sběr, třídění a recyklace odpadů…)

·        ekologická výchova (přednášky, terénní exkurze, tábory, budování a provoz naučných stezek, budování středisek ekologické výchovy…)

·        účast ve správních řízeních, připomínkování rozvojových dokumentů

·        poradenská a konzultační činnost (pro občany, veřejnou správu, školy apod.)

·        publikační činnost (knihy, brožury, letáky, pohlednice, odborná sdělení apod.)

·        advokační činnost

·        vytváření sítí (NNO vytvářejí, udržují a rozvíjejí sítě organizací, které na základě výměny informací, kontaktů, zkušeností či zpracování a uskutečnění společných projektů přispívají k realizaci vlastního poslání)

Pro další informace je možno se obrátit na internetové stránky, např.:

www.econnect.cz, www.sojh.cz, www.suchopyr.cz, www.osf.cz/jizerky,  www.volny.cz/csopschkojh, www.detizeme.cz, horskyspolek.ecn.cz a další.

 

Die Aktivitäten der environmental orientierten nichtstaatlichen uneigennützigen  Organisationen im Isergebirge

Blažena Hušková

Auf dem Gebiet des Bezirkes Liberec sind mehrere Tausend NGO´s tätig, davon 14 orientieren sich  auf die sg. Umweltthemen (Umweltpflege, Natur- und Landschaftschutz, Umweltbildung und Umwelterziehung, nachhaltige Entwicklung, Agenda 21 usw.) und sind zu gleich auch auf dem Gebiet des Isergebirges tätig. Ihre Aufgaben nehmen sie durch die Ausführung von verschiedenen Tätigkeiten wahr – durch konkrete Arbeit im Gelände, Öffentlichkeistarbeit, Kampagnen und Vertretungs- (Advokatur-), Publikationstätigkeiten, Bildungs- und Diskusionsveranstaltungen usw. Es sind 2 regionale Stiftungen, die ihre Ziele besonders durch Förderung von  Drittpersonen erfüllen (Stiftung zur Rettung und Erneuerung des Isergebirges, Stiftung Preciosa), 2 uneigennützige Gesellschaften (Gesellschaft für´s Isergebirge und Suchopýr – Baumschulen) und 10 Bürgerinitiativen (Děti Země Liberec, Ekocentrum  ČSOP Ještěd, Frýdlantsko, Jizersko-ještědský horský spolek, SOS Zvony Tanvaldsko, Staří ochránci Jizerských hor, Přátelé Suchopýru, o.s., ZO ČSOP Armillaria, ZO ČSOP Jizerka, ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, ZO ČSOP Stezka). Einen Bezug zum Umweltthema haben weitere wenigstens 12 NGO´s (überweigend Bürgerinitiativen), die im Bezirk Liberec tätig sind. Der Jahreshaushalt dieser 14 oben angeführten Organisationen (oder der Teile dieser, dessen Aktivitäten auf das Umweltthema ausgerichtet sind) beträgt etwa 20 Mio Kč. In ihre Tätigkeit sind etwa 1500 Ehernamtliche eingebunden. Die meisten von den beschriebenen  Organisationen arbeiten mit Partnern im nahen polnischen und deutschen Grenzland zusammen.

 

Blažena Hušková, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

U Jezu 10, 460 01 Liberec, tel.: 048/ 613 10 91, e-mail: blahuska@quick.cz

 

zpět na program