Lesy Jizerských hor z pohledu rozvoje Libereckého kraje

Jiří Lauerman, Karel Pop

            V roce 2000 došlo k naplnění ústavy ČR vznikem samosprávných krajů. Jedním z orgánů krajů jsou krajské úřady, které zahájily svou činnost k 1. 1. 2001. V samostatné působnosti nemá kraj ve vztahu k lesnímu hospodářství žádné konkrétní kompetence. V přenesené působnosti vykonávají krajské úřady státní správu lesů dle §48a lesního zákona (289/1995 Sb., v platném znění). Jedná se o kompetence, které byly na kraje přeneseny zákonem č. 132/2000 Sb., z Ministerstva zemědělství a částečně z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva obrany ČR.

Hlavní kompetence kraje v lesním hospodářství:

·        je odvolacím orgánem pro okresní úřady

·        schvaluje LHP pro vlastníky nad 1000 ha lesa

·        rozhoduje o zařazení lesů do kategorií lesů zvláštního určení a lesů ochranných

·        vydává souhlas s návrhem územně plánovací dokumentace, pokud do lesa umisťuje rekreační a sportovní stavby

·        rozhoduje o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

·        vykonává dozor nad dodržováním lesního zákona

Administrativně a časově nejnáročnější je rozhodování o příspěvku na hospodaření v lesích dle §46 lesního zákona.

 

Příspěvky na hospodaření v lesích:

A - obnova lesů poškozených imisemi

B - obnova, zajištění a výchova porostů

C - sdružování vlastníků malých výměr lesů

D - ekologické a přírodě šetrné technologie

E - zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

F - hrazení bystřin

G - podpora ohrožených druhů zvěře

H - vyhotovení LHP v digitální podobě

 I - ostatní hospodaření v lesích

 J - programy spolufinancované s EU

 

Dotační titul „A“ se neuplatňuje, protože Lesy ČR, s.p. se jako jediný vlastník imisemi poškozených lesů v kraji vzdaly čerpání dotací na hospodaření v lesích.

Nejčastěji se uplatňují žádosti o titul „B“ a „D“. Jejich počet stoupá každým rokem, jak roste informovanost lesnické i laické veřejnosti o možnosti čerpání dotací. Pokud žádost splňuje náležitosti a provedení prací v souladu s předpisy, jsou uspokojovány všechny žádosti.

U žádostí „E“ a „F“ (jedná se zejména o stavbu a údržbu lesních cest, retenčních nádrží, meliorací a hrazení bystřin) počet žádostí značně převyšuje možnost plnění (v tabulce jsou uvedeny uspokojené žádosti). Krajský úřad registruje velké množství žádostí z minulých let
a možnosti pokrytí žádostí jsou velmi omezené. Čerpání dotačního titulu „H“ je značně rozkolísané, dle potřeb obnovy lesních hospodářských plánů.

 

Tabulka uvádí přehled poskytnutých příspěvků Ministerstvem zemědělství ČR v letech 1999 a 2000 v působnosti dnešního Libereckého kraje:

titul

 

1999

(počet)

1999

(Kč)

2000

(počet)

2000

(Kč)

B

160

4.177.742

183

5.516.994

C

1

89.800

1

81.000

D

28

224.037

38

337.178

E

4

9.425.571

7

12.885.293

G

4

100.500

5

116.800

H

3

142.079

11

887.075

celkem

200

14.159.729

245

19.814.340

 

Financování lesního hospodářství v Jizerských horách

Lesní hospodářství je dominantně (více než 90%) financováno tržbami z prodeje dřeva. Je jisté, že stav lesního hospodářství v Jizerských horách, který vznikl snížením zásob smrkového dřeva na cca třetinu původního množství a poklesem těžebních možností pod polovinu normálního stavu na dlouhá desetiletí při imisní a kůrovcové kalamitě v 80. letech, vyžaduje významné mimořádné finanční zdroje.

 

Hlavními zdroji financování obnovy lesů v Jizerských horách jsou:

·        přerozdělování uvnitř státního podniku Lesy ČR

·        státní rozpočet

·        fondy EU

·        neziskový sektor

 

Přerozdělování státního podniku Lesy ČR

Lesy ČR, s.p. dotovaly hospodaření v lesích Jizerských hor následujícími prostředky (v mil. Kč):

1995

44,4

1996

31,1

1997

5,3

1998

14,1

1999

14,5

2000

10,0

2001 (plán)

17,0

Tabulka uvádí přehled přerozdělených prostředků za lesní správy Jablonec a Frýdlant (před reorganizací LS Jablonec, Harcov, Dětřichov a Nové Město pod Smrkem; LHC Polubný až od roku 2000). Jedná se v podstatě o součet hospodářských výsledků (respektive ztrát) lesních správ. V hospodářském výsledku jsou započteny i státní dotace a prostředky získané z fondů EU. V praxi by se jednalo o čísla ještě podstatně větší, protože zde jsou uvedeny výsledky celých správ, tedy i s oblastmi, které přinášejí kladný hospodářský výsledek.

Např. v roce 1998 představoval průměrný hrubý zisk ve státních lesích 538 Kč/ha, v rámci lesních správ Jablonec a Frýdlant se jednalo o ztrátu cca 420 Kč/ha, což představuje rozdíl oproti průměru téměř 1 000 Kč/ha.

 

Prostředky ze státního rozpočtu v mil. Kč

rok

Mze

MŽP

celkem

1994

40,3

 

40,3

1995

35,7

 

35,7

1996

8,2

 

8,2

1997

13,9

5,1

19,0

1998

3,6

13,1

16,7

1999

7,9

9,1

17,0

2000

8,4

6,2

14,6

Nelze garantovat kompletnost údajů uvedených v tabulce. V případě Ministerstva zemědělství ČR se jedná o příspěvky na hospodaření v lesích (viz výše), které byly poskytovány územním odborem v Liberci. Nápadný pokles od roku 1996 je způsoben tím, že státní podnik Lesy ČR se zřekl dotací na obnovu lesů poškozených imisemi. Na rozdíl od tabulky finančních příspěvků se jedná pouze o oblast Jizerských hor. Od roku 1996 se v podstatě jedná pouze o příspěvky typu „E“, a to hlavě na stavbu a rekonstrukci lesních cest.

Prostředky z Ministerstva životního prostředí ČR byly poskytovány především na Program stabilizace lesů Jizerských hor a dále prostřednictvím SCHKO Jizerské hory na Program péče o krajinu, granty a management zvláště chráněných území.

Fondy EU ( v mil. Kč)

1997

3,5

1998

-

1999

26,2

2000

25,2

Jedná se výhradně o prostředky PHARE. V roce 1997 se jednalo o projekt Podsadby v biocentru Černá hora realizovaný prostřednictvím Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Dalších 6 projektů bylo realizováno Lesy ČR, s.p. Prostředky byly použity na provádění pěstebních prací (vnášení původních dřevin do porostů poškozených imisemi, vylepšování, doplňování melioračních a zpevňujících dřevin, ochrana kultur), v menší míře na opravu lesních cest. Prostředky jsou uvedeny i se spoluúčastí Lesů ČR, s.p., která činila 25 - 48%.

 

Neziskový sektor

            Údaje o financích ve prospěch lesního hospodářství Jizerských hor z prostředků neziskového sektoru byly zjištěny sběrem informací u jednotlivých společností. V tabulce jsou sečteny údaje od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. a obecně prospěšných společností: Suchopýru – lesní školky, Starých ochránců Jizerských hor a Jizersko-ještědského horského spolku.

Z poskytnutých údajů, resp. výročních zpráv, byly vybrány prostředky (v mil. Kč) vztahující se k lesnímu hospodářství Jizerských hor.

1994

1,8

1995

1,8

1996

1,3

1997

1,9

1998

2,7

1999

3,0

2000

2,2

Celkový přehled prostředků (v mil. Kč)

 

LČR

SR

PHARE

NS

Celkem

1995

44,4

35,7

 

1,8

80,9

1996

31,1

8,2

 

1,3

40,6

1997

5,3

19,0

3,5

1,9

29,7

1998

14,1

16,7

 

2,7

33,5

1999

14,5

17,0

26,2

3,0

60,7

2000

10,0

14,6

26,2

2,2

52,0

Výše uvedená data nejsou zcela vyčerpávající, ale dávají dobrý rámcový přehled o finančních zdrojích Jizerských hor. Položky jednotlivých zdrojů nejsou zcela kompatibilní.

Lesy ČR, s.p. kromě toho, že zajišťují spolehlivý a dlouhodobý příjem, zajišťují především plnění povinností vlastníka lesa podle lesního zákona a navíc se spolupodílejí na projektech na zlepšení stavu lesa (PHARE). Díky zkušenému personálu a vyprofilovanému konkurenčnímu prostředí dosahují vysoké efektivity vynaložených nákladů.

Prostředky ze státního rozpočtu jsou významnou pomocí, jejich množství však klesá a zřejmě bude klesat i nadále. Ze státního rozpočtu však nebyly podchyceny všechny prostředky, neboť ne vždy lze přesně rozlišit, zda se jedná ryze o podporu lesního hospodářství. Jako příklad uvádím následující tabulku, kde jsou uvedeny prostředky použité na hrazení bystřin v lesích hrazené státem (od roku 1997 prostřednictvím okresních úřadů), které nebyly zahrnuty do výše uvedených přehledů.

Dílo

Rok dokončení

Prostředky (v mil. Kč)

Jedlový

1995

4,1

Malý Semerink

1995

3,2

Velký Semerink

1996

1,4

Lomnice I

1996

2,5

Lomnice II

1996

2,2

Tichá Říčka

1997

1,5

Jizerka I

1998

2,2

Černý potok

1998

3,0

Jeřice I

1999

1,9

Jeřice II

1999

1,4

Prostředky PHARE představovaly velmi významnou pomoc zejména ve vztahu k revitalizaci lesních ekosystémů, jejich využití pro lesní hospodářství však končí.

Významně ocenit je nutno i neziskový sektor. Je třeba si uvědomit, že zde byly pro lesní hospodářství získány nezanedbatelné prostředky, význam má i osvěta a výchovné působení obecně prospěšných společností. V uvedených částkách navíc není zahrnuto velké množství brigádnických hodin. Je třeba též zmínit ne vždy odpovídající spolupráci se správci lesů, což někdy vede k neefektivnímu využití prostředků a vzniku zbytečných škod.

 

Der Wald des Isergebirges vom Sichtpunkt der Entwicklung des Bezirkes Liberec

Jiří Lauerman, Karel Pop

Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. In dem ersten Teil wird die Entstehung der Bezirke und der Bezirksämter festgestellt. Auf diese wurden von dem Landwirtschaftsministerium bestimmte Zuständigkeiten der staatlichen Forstverwaltung überführt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Kategorisierung der Wälder, um die Genehmigung von waldwirtschaftlichen Plänen der großen Waldbesitzer sowie um Entscheidungen über die Zusage von Fördermitteln für das Wirtschaften in den Wäldern. Es folgt die Übersicht der zugesagten Fördermittel in den vergangenen zwei Jahren. Es wird festgestellt, daß die Staatsverwaltung der Wälder auf der Ebene der Bezirke in der ersten Etappe der Reform der öffentlichen Verwaltung im Unterschied zu anderen Bereichen mit reichlichen Kompetenzen ausgestattet wurde.

Der zweite Teil des Vortrages beschäftigt sich mit der Sicherung der Finanzmittel für die Walderneuerung im Isergebirge, das in den 80ger Jahren eine bedeutende ökologische Katastrofe erlebt hat. Im Überblick werden die bedeutendsten Einnahmequellen aufgelistet – die Eigenmittel des Betriebes Lesy ČR, die Finanzmittel vom Staatshaushalt, von den Fonds der EU und des uneigennützigen Sektors. Es wird festgestellt, in das Isergebirge floßen in den vergangenen Jahren jährlich etwa 50 Mio Kč.

 

Karel Pop, Jiří Lauerman, Krajský úřad

U jezu 642/2a, 460 01 Liberec, tel.: 048 / 52 26 423, e – mail: karel.pop@kraj-lbc.cz, jiri.lauerman@kraj-lbc.cz

  zpět na program