Organizační změny v lesnictví a cíle nové organizační struktury

Pavel Malina

Lesy České republiky, s.p., zajišťující obhospodařování lesů v majetku státu, byly ustanoveny zakládací listinou ministerstva zemědělství podle zákona č. 111/1990 Sb., dne 11. 12. 1991 jako produkt transformace původních podniků státních lesů a jako důsledek zásadních politicko-hospodářských změn, které se udály v naší společnosti na sklonku osmdesátých let.

Do vínku dostaly spolu se správou lesního půdního fondu ČR také povinnost vypořádat navrácení lesních majetků původním vlastníkům podle nových právních norem, kterými byly zejména zákon ČNR č. 172/91 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jejich změny a doplňky, a to včetně náhrad. Pro ilustraci uvádím, že se jednalo o více než 1 milion ha pozemků a cca 150 tisíc vlastníků. S tímto úkolem se LČR v průběhu let 1992 - 1995 v drtivé většině případů vypořádaly a co nebylo vypořádáno, má příčinu zejména v nedoložení dokladů nezbytných pro vydání majetku ze strany potenciálních vlastníků. Samostatnou záležitostí dosud legislativně nevyřešenou zůstává otázka církevních majetků.

Zbývající část původních podniků státních lesů představující provozní objekty, technologické vybavení, kádr dělnických profesí a podíl technicko-hospodářského personálu se současně transformovala převážně do lesních akciových společností, a tak vznikl pro LČR obchodní partner odborně způsobilý k smluvnímu provádění lesnických činností na většině území spravovaných LČR. K zajišťování lesnické činnosti na menších celcích bylo pak využito dalších podnikatelských subjektů, reprezentovaných zejména společnostmi s ručením omezeným pracujících na principu stejných obchodních vztahů jako akciové společnosti. Některé tyto společnosti v konkurenci neuspěly, zanikly, některé se vypracovaly a náleží do okruhu současných obchodních partnerů LČR.

             Postavení podniku LČR bylo pak dále upevněno zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, tzv. přizpůsobením zakládací listiny LČR, s.p. ze dne 12. 8. 1997 s hlavní náplní spočívající:

·        ve výkonu práva hospodaření k lesům ve vlastnictví státu

·        ve výkonu vlastnických práv k majetku podniku LČR

·        ve výkonu odborného lesního hospodáře

·        ve výkonu ochranné služby v lesích, doplněných výčtem dalších předmětů podnikání, jak je uvedeno v obchodním rejstříku

Organizační struktura, kterou LČR v průběhu roku 1992 postupně vytvořily, odpovídala rozloze lesů v té době spravovaných, tj. cca 2,3 mil. ha a tvořily ji:

·        Generální ředitelství LČR v Hradci Králové, jakožto 1. stupeň řízení s odpovídající náplní řídicího centra

·        27 oblastních inspektorátů, které nejsou samostatnými organizačními jednotkami ale regionálními pracovišti podnikového ředitelství, jejichž hlavním úkolem je kontrolní činnost a výkon kompetencí, vymezených generálním ředitelem

·        6 oblastních správ toků vykonávajících správu vodních toků, které LČR obhospodařují

·        103 lesních správ, jakožto 2. stupeň řízení představující provozní a účetně samostatné jednotky

·        933 revírů lesních správ, které nemají provozně-hospodářskou samostatnost. Jejich hlavní náplní je ochranná služba, příprava projektů lesnických činností, zadávání a přejímání prací ve smyslu OS

·        13 lesních závodů, které mají kromě specifických funkcí spojených s myslivostí a semenářstvím i funkce referenční, a proto provádějí většinu prací vlastními pracovníky a vlastními prostředky

             Organizační struktura LČR se v průběhu let 1992 – 2000 v podstatě nezměnila, změnil se pouze počet organizačních jednotek v přímé souvislosti s úbytkem spravovaného lesního majetku, ale i v důsledku racionalizace řídící činnosti a z toho plynoucí změny výměr organizačních jednotek i počtů personálu.

K 1. 1. 2001 mají LČR, s.p.:

·        1 GŘ v Hradci Králové

·        7 oblastních inspektorátů

·        6 oblastních správ toků

·        85 lesních správ

·        1 Agenturu projektů obnovy lesa (APOL) v Teplicích

Organizační struktura LČR OI Liberec prodělala v průběhu let 1992 – 2000 změny obdobného charakteru jako celá organizace LČR.

Z původních 5 lesních správ, vytvořených k 1. 11. 1992, zbyly k 1. 1. 1996 po sloučení tři LS a k 1. 7. 1998 byly do působnosti OI v Liberci převedeny LS Dvůr Králové a LS Česká Lípa. K 1. 1. 2001 je tedy v působnosti OI Liberec 5 lesních správ.

 

obhospodařovaná výměra státní půdy                                87 012 ha 

prováděný výkon OSL                                                      14 473 ha

tj. celkem                                                                   101 485 ha

na 1 revírníka připadá průměrně                                   1 360 ha státní

                                                                                                  226 ha OSL

tj. celkem                                    1 586 ha

 

V oblasti Jizerských hor, které jsou středem pozornosti této konference, hospodaří dvě lesní správy – Jablonec nad Nisou a Frýdlant. Vztahy s dodavatelskými firmami působícími v oblasti jsou konsolidované a korektní.

Cíle, které sledují LČR, s.p. v Jizerských horách, zcela korespondují s obecnými zásadami lesnické politiky ČR a jsou jimi zejména:

Realizace těchto velice stručně vyjádřených záměrů a míra, v jaké se daří LČR, s.p. je v Jizerských horách uplatňovat, byla demonstrována na exkurzi.

 

Veränderungen in der Organisationsstruktur der Waldwirtschaft und die Zielsetzung der neuen Struktur

Pavel Malina

Die nach dem Prozeß der Restitutionen im Besitz des Staates gebliebenen Wälder werden durch den Betrieb Lesy České republiky, s.p. bewirtschaftet. Dieser Betrieb wurde durch eine Gründungsurkunde des tschechischen Landwirtschaftsministeriums gemäß dem Gesetz Nr. 111/1990 Sb. vom 11.12.1991 gegründet.

Zu den Geschäftsfeldern des Betriebes gehören besonders :

·         Ausübung des Bewirtschaftungsrechtes zu den Wäldern im staatlichen Besitz

·         Ausübung der Eigentumsrechte zum Besitz des Betriebes LČR

·         Ausübung des Amtes der fachlichen Forstwirtschaft

·         Waldschutzdienst

Die Organisationsstruktur des Betriebes setzt sich aus zwei Stufen zusammen - der Generaldirektion in Hradec Králové mit 17 Gebietsinspektoraten für methodische  und Kontrolltätigkeit und den Forstverwaltungen als der zweiten Steuerungsebene, die die waldwirtschaftliche Tätigkeit und den Waldschutzdienst in den staatlichen Wäldern  durch die einzelnen Forstbezirke sichern. Zu den Zielsetzungen des Betriebes im Isergebirge gehören :

·         die Erneuerung von gesunden, stabilen und artenreichen Wäldern mit naturnaher und  nachhaltiger Bewirtschaftung

·         Bodenschutz, Schutz der Wasserquellen sowie Pflanzen- und Tierschutz

·         Erholungsraum

 

Pavel Malina, Oblastní inspektorát LČR

Sokolská 22, 460 31 Liberec, tel.: 048 / 5113 254, e–mail: oi36@lesycr.cz

 

zpět na program