Lesnictví a jeho změny v posledních letech

Jiří Oliva

Lesnictví je oblast lidské činnosti, která od svých počátků probíhá v úzkém kontaktu 
s přírodou. Zprvu to bylo pouhé čerpání bohatství přírody, posléze museli lidé hledat způsoby, jimiž by zachovali produkční schopnosti lesů. Nejprve lidé využívali les jako zdroj dřevní suroviny sloužící k otopu a ke stavebním účelům, sbírali lesní plody pro vlastní potřebu i jako krmivo pro domácí zvířectvo, později převážilo všestranné využití dřevní suroviny. V dnešní době očekává lidská společnost od lesů stále větší objem mimoprodukčních účinků v podobě rozmanitých veřejných funkcí lesů.
Lesnictví má několik významných specifik, k nimž například patří velmi dlouhá doba růstu (výrobní doba). Činnost lesníků se odehrává v přírodě, je veřejností sledována a často pod vlivem médií kriticky hodnocena. Poněkud zvláštní je malá informovanost veřejnosti 
o skutečném dění v lesním hospodářství a o stavu našich lesů.
Jako každá oblast našeho hospodářského života prodělalo lesnictví v uplynulých 11 letech výrazné změny.
Přijetím zákonů o půdě, o majetku obcí a usnesením vlády o majetku bývalých lesních družstev obcí byly dány podmínky k výrazné změně vlastnické struktury lesů v naší republice. Jestliže v roce 1990 vlastnil stát téměř 96% výměry lesů (zbytek byl součástí JZD), pak v současné době poklesla výměra státních lesů na 63%, výměra obecních lesů a lesů lesních družstev je 14% a v majetku soukromých osob je 23% výměry lesů v ČR.
Transformace české ekonomiky a ekonomiky sousedních zemí z bývalého východního bloku přinesla výrazné snížení průmyslových imisí, jimiž po desítky let trpěly lesy na našich severozápadních a severních pohraničních horách. Ekologicky orientovaná politika našeho státu přinesla ovoce ve snížení emisí SO2 z velkých tuzemských energetických zdrojů. Zapojení naší republiky do procesu zaměřeného na zlepšení životního prostředí, s výraznou prioritou na zlepšení stavu lesů a na jejich trvale udržitelné obhospodařování, rovněž patří 
k významným změnám, které ve svém souhrnu ovlivňovaly vývoj českého lesnictví.
Samo lesní hospodářství prošlo na počátku 90. let transformací bývalých podniků státních lesů na státní podnik LČR a na podnikatelské subjekty.
Takto utvářené vnější prostředí vytvořilo českým lesníkům podmínky pro zahájení procesu postupných změn v obhospodařování lesů. Již v květnu roku 1994 schválila vláda Zásady státní lesnické politiky. Obecná východiska tohoto materiálu hovoří o vůli vlády trvale zachovat les pro budoucí generace. Les hodnotí jako zdroj trvalé dřevní produkce i jako zdroj veřejně prospěšných funkcí. Stát má zájem na trvalém a vyrovnaném využívání tohoto obnovitelného přírodního zdroje a na využívání veřejně prospěšných funkcí lesa ve veřejném zájmu.

K dlouhodobým zásadám státní lesnické politiky patří především:

· obnovit a udržet stabilní lesní ekosystémy
· zvýšit druhovou pestrost lesních porostů a přiblížit se přirozené skladbě lesů
· dosáhnout výrazného snížení imisního zatížení lesních porostů
· zachovat a ozdravit lesní porosty v imisně poškozených oblastech
· udržet a rozvíjet genofond lesních dřevin

Na podporu dlouhodobých zásad byly v dokumentu formulovány krátkodobé prostředky (cíle):

· dokončit obnovu vlastnických práv k lesům
· dosáhnout stabilizované organizační struktury státních lesů
· výrazně omezit škody působené na lese spárkatou zvěří
· napomáhat zvyšování úrovně hospodaření v lesích, zejména drobných vlastníků

Legislativním potvrzením státní lesnické politiky se stal zákon o lesích, schválený poslaneckou sněmovnou v prosinci 1995. Účelem zákona o lesích je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a jeho obnovu jako národního bohatství tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Výše uvedené dokumenty sloužily státnímu podniku LČR jako východisko pro tvorbu lesnické politiky LČR.

Z ní vycházejí zásadní vnitropodnikové dokumenty zajišťující dosažení cílů lesnické politiky podniku: 

· koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin
· program trvale udržitelného hospodaření v lesích, výchova a obnova lesa
· program zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (Program 2000)
· hospodářská úprava lesů

Praktickou podobu změn našeho lesnictví budu dokumentovat na výsledcích státního podniku LČR jako celku a na výsledcích jeho organizačních jednotek působících 
v Euroregionu Nisa. LČR obhospodařují 1,4 mil. ha lesů. Euroregion Nisa zahrnuje území tří lesních správ (Jablonec, Frýdlant a Česká Lípa) a části lesních správ Ještěd a Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře 71 700 ha. To představuje 5% výměry podniku. V údajích 
o výsledcích lesnického hospodaření v euroregionu Nisa jsou uvedeny lesní správy Jablonec 
a Frýdlant.

Vývoj holiny, stav k 31.12. daného roku v ha a v % výměry porostní půdy

LČR

Nisa

rok

ha

%

ha

%

1993

22 500

1,37

1 421

3,90

1996

14 481

0,99

612

1,68

1999

11 962

0,84

327

0,89

2000

11 084

0,80

229

0,63

Tento údaj dokumentuje snahu LČR co nejrychleji vracet uvolněné plochy tvorbě lesa. 
V letech 1993 a 1996 končilo na Jizerských horách zalesňování ploch vytěžených při imisní kalamitě.

Procento výsadby melioračních a zpevňujících dřevin (listnáčů a jedle) při umělé obnově porostů

 

LČR

1993

1996

1999

2000

 

Nisa

1993

1996

1999

2000

17

34

43

44

12

15

24

48

Dosažení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu je jedno ze závazných ustanovení lesních hospodářských plánů. Jeho dodržování vede ke zvýšení druhové pestrosti porostů, zvýšení jejich odolnosti proti škodám větrem a umožní obohacení lesních ekosystémů. Právě pro výsadbu listnatých dřevin do lesních kultur založených na plochách po imisní kalamitě využily LČR možnosti vstoupit do Programu PHARE. Osm projektů představovalo finanční objem 50 mil. Kč.

Procento nahodilých těžeb z těžby celkové

 

LČR

1993

1996

1999

2000

 

Nisa

1993

1996

1999

2000

76

52

28

23

54

34

12

15


Pokles nahodilých těžeb je výsledkem jemnějších postupů při obnově lesa, při nichž je minimalizována holá seč.

Těžba na 1 ha porostní půdy (m3/ha)

 

LČR

1993

1996

1999

2000

 

Nisa

1993

1996

1999

2000

3,81

5,12

4,85

4,92

1,80

2,50

2,50

2,10

Tento přehled ukazuje vývoj těžební intenzity. Údaje z Jizerských hor dokumentují stav porostních zásob ovlivněných imisní kalamitou. Údaje za LČR dokazují, že těžební intenzita dosažená v roce 1996 činila pouze 70% celkového běžného přírůstu (7,3m3/ha).

Hospodářský výsledek před zdaněním (Kč/ha)

 

LČR

1993

1996

1999

2000

 

Nisa

1993

1996

1999

2000

50

86

535

603

-1,01

-0,85

-0,40

-0,28

Trvalá prosperita podniku a jeho finanční nezávislost je jedním z hlavních principů lesnické politiky LČR. Umožňuje věnovat nemalé finanční prostředky na hospodaření v lesních oblastech, v nichž náklady na pěstování a ochranu porostů vysoce převyšují výnosy.

Dosud popisované změny v lesnických činnostech LČR můžeme označit za změny vnitřní, vyvolané především tím, že nové organizační uspořádání státních lesů umožňuje lesním hospodářům věnovat se plně lesu. Rozhodující podíl lesních hospodářů na přípravě lesních hospodářských plánů jim dává možnost plně uplatnit odborné znalosti a zkušenosti při hledání nejvhodnějších způsobů hospodaření na svěřeném úseku. Ruku v ruce s tím roste odpovědnost lesních hospodářů. Od roku 1998 jsou vybraní příslušníci personálu LČR, kteří svojí činností ovlivňují kvalitu lesnického hospodaření, povinni absolvovat zkoušky způsobilosti pro výkon funkce odborného lesního hospodáře LČR.
Mnoho se změnilo ve vztahu LČR k veřejnosti. Především jde o tu část veřejnosti, která pro svoje aktivity vyhledává lesní prostředí. Již v roce 1993 byla právě v Jizerských horách podepsána smlouva mezi LČR a Správou CHKO Jizerské hory o společném postupu při záchraně genofondu lesních dřevin. 
Veřejnost registruje smluvní spolupráci LČR s ČSOP, která letos vstoupila do třetího roku. Právě ve zdejším regionu má silné zastoupení projekt Formica. Smlouva s KČT vytváří podmínky pro lepší komunikaci mezi lesníky a turisty. 
Od roku 1999 uvádějí LČR do praktického života Program 2000 - zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Z řady aktivit obsažených v Programu 2000 vnímá veřejnost zvýšení rekreační hodnoty lesního prostředí (odpočinková místa, odstavná parkoviště), péči 
o vodu v lese (úpravy toků, studánek, revitalizace vodních nádrží), lesnickou osvětu (naučné stezky, informace vysvětlující práce v lese) a údržbu památek v lesích.
Ekologickou výchovu dětí podporují společné projekty LČR a občanského sdružení Tereza (Les ve škole, škola v lese). Se sdružením center ekologické výchovy Pavučina připravují LČR výukové programy o přírodě a lese.
Lesnictví patří v naší republice k odvětvím, která se nepodílejí významně na tvorbě HDP. Podíl lesníků na HDP a podíl odvětví na zaměstnanosti shodně tvoří 0,7%. Význam lesního hospodářství poroste směrem ke krytí požadavků občanů na veřejné funkce lesů. Vzhledem k obnovitelnosti hlavní produkované suroviny a její ekologické výhodnosti lze 
v budoucnosti předpokládat rostoucí požadavky na hmotovou produkci. Změny, kterými lesnictví v posledních letech prochází, jsou přípravou na budoucnost. 


Waldwirtschaft und deren Änderungen in den letzten Jahren

Jiří Oliva

Von einer auf Holzproduktion orientierten Branche entwickelte sich die Waldwirtschaft allmählich in einen Bereich, der in zunehmender Weise öffentliche Dienstleistungen sichert.
Eine Reihe Veränderungen fanden in der tschechischen Waldwirtschaft in den vergangenen 11 Jahren statt. Die Verwirklichung der Restitutionsgesetze brachte eine Änderung der Besitzerstruktur in der Forstwirtschaft. 63% der Waldfläche der ČR befinden sich heute im Besitz des Staates, 14% sind Kommunalwälder und 23% sind Eigentum von Privatpersonen. Zu Beginn der 90 Jahre fand die Transformation der staatlichen Forstbetriebe statt. Es entstand der Betrieb Lesy České republiky (LČR), der 54% der Waldfläche der ČR verwaltet. Zugleich entstanden private, auf die Waldwirtschaft ausgerichtete Subjekte. Die ČR hat sich in den europäischen und weltweiten Prozeß der Verbesserung der Umwelt eingebunden. Im Jahre 1994 nahm die Regierung der ČR die "Grundsätze der staatlichen Forstpolitik" an. Diese beinhalten zum Beispiel eine Orientierung auf die Steigerung des Artenreichtumes der Waldbestände und auf die Erhaltung und Genesung der Waldbestände in den durch Imisionen beschädigten Gebieten. 1995 wurde das Waldgesetz beschlossen, das Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaften in den Wäldern schaft.
Der Betrieb LČR nahm den Weg des nachhaltigen Wirtschaftens in den Wäldern auf, der so weit wie möglich natürliche Prozesse bei der Bewirtschaftung der Waldbestände nutzt. Ab 1999 konzentriert sich der Betrieb auf die Erfüllung der Aufgaben öffentlicher Interesse (Programm 2000) in den Wäldern.


Jiří Oliva, Generální ředitelství LČR
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, tel.: 049 / 5860 111, e-mail: lesycr@lesycr.cz

zpět na program