Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR

  Ludvík Řičář

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, stanoví, že jedním z důvodů k založení státního podniku je přednostní zajišťování veřejných zájmů v oboru jeho činnosti. Jak již bylo v předcházejících příspěvcích řečeno, LČR vykonávají právo hospodaření k lesům ve vlastnictví státu, proto je jejich hlavním posláním zajišťování veřejných zájmů ve vztahu k lesu. Od svého zřízení v roce 1992 respektovaly LČR veřejné zájmy ve vztahu k lesu ve svých zásadních dokumentech i v praktické činnosti. Příkladem toho je programový dokument LČR vydaný v roce 1997 s názvem Program trvale udržitelného hospodaření v lesích – výchova a obnova lesa. V roce 1999 byl vypracován a schválen samostatný programový dokument nazvaný Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (dále jen Program 2000).  

Veřejný zájem v lesích je definován v Základních principech státní lesnické politiky následovně : „Stát má zájem na trvalém a vyrovnaném využívání lesa jako obnovitelného přírodního zdroje a využívání veřejně prospěšných funkcí lesa ve veřejném zájmu. Je důležité pro všechny občany zabezpečit zachování vodohospodářské účinnosti lesa, zajištění půdoochranné funkce lesa, uchování jedinečnosti přírody a udržení genetické kvality lesa. Všechny tyto funkce je třeba více či méně řízeně podporovat. Další funkce poskytuje zdravý les převážně samovolně již svou existencí.“

S rozvojem civilizace se mění i zájem veřejnosti o les. Velice stručně můžeme tento vývoj shrnout takto: v dřívějších dobách se zájem veřejnosti soustřeďoval především na získávání hmotných užitků z lesa, v posledních desetiletích sílí po celém světě tlak na zvýraznění i ostatních užitků – funkcí lesa, které jsou nezbytné pro život člověka i všeho živého na Zemi.

Pojem veřejný zájem úzce souvisí s pojmem funkce lesů. V jednom z předcházejících příspěvků byly funkce lesa rozděleny na produkční a mimoprodukční. Pro účely Programu 2000 si můžeme rozdělit funkce lesa na funkce samovolné a funkce řízené.

Funkce samovolné nám plní les již svou existencí a řadíme mezi ně funkci klimatickou, hydrickou (bilance vodního režimu), krajinně-estetickou, kulturní a zdravotně-hygienickou.

Do funkcí řízených řadíme funkci produkční, vodohospodářskou, půdoochrannou, rekreační, léčebně-lázeňskou a také funkční účinky zachování, ochrany a vhodného zvyšování biologické rozmanitosti. Tyto funkce jsou vytvářené cíleně činností člověka.

Můžeme konstatovat, že všechny funkce lesů jsou veřejným zájmem. Veřejným zájmem je, aby les byl trvale schopen plnit veškeré funkce. Tomuto požadavku musí lesní hospodář přizpůsobit hospodaření v lese. Proto si LČR zvolily jako základní strategii hospodaření trvale udržitelné obhospodařování lesů. Tento způsob hospodaření zajišťuje nepřetržité plnění všech požadovaných funkcí lesa, včetně produkce kvalitní dřevní hmoty.

Program 2000 rozpracovává trvalý rozvoj plnění funkcí lesa. Byl vypracován odbornými pracovníky LČR ve spolupráci s odborníky ochrany přírody, výzkumu a odborného školství. Program je základním vodítkem a inspirací pro práci pracovníků LČR, zároveň však chce představit práci a záměry LČR široké veřejnosti.

Program 2000 rozebírá ve dvanácti kapitolách současné možnosti lesních porostů spravovaných LČR pro plnění všech významných funkcí lesa a stanovuje konkrétní opatření, kterými bude podnik usilovat o jejich zachování a rozvoj. Úkoly v něm stanovené jsou a budou plněny postupně. S plněním některých úkolů již bylo započato a lze je plnit při běžném hospodaření v lesích, plnění některých úkolů je dlouhodobé nebo si vyžádá větší finanční prostředky.  

Příklady některých oblastí veřejného zájmu a jejich naplňování u LČR:

Vodohospodářské funkce. Ochrana zdrojů pitné vody a ochrana pramenných oblastí patří k nejdůležitějším funkcím lesa v kulturní krajině. Lesy vodohospodářsky důležité zaujímají v ČR 27,6% plochy. K úkolům, které LČR naplňují, tak patří:

·        zajištění kvalitní pitné vody – lesy v povodích vodních zdrojů. V těchto oblastech je cílem lesních hospodářů především ochrana jakosti surové vody a ochrana vodního režimu na přítocích do nádrží

·        hrazení bystřin – cílem lesních hospodářů je omezit škodlivou erozi a snížit případné povodňové škody při extrémních průtocích vody

·        budování a údržba studánek pro návštěvníky lesa

·        obnova vodních nádrží v lesích

Půdoochranné funkce lesa. Les považujeme za jeden z nejefektivnějších přírodních prvků, které zabraňují vzniku eroze půdy a sesuvů. Proto je úkolem lesního hospodáře tuto funkci lesa zachovávat a rozvíjet. V lesích s převažující půdoochrannou funkcí je nutno hospodařit velice jemným způsobem, popř. je vhodné ponechat porosty přirozenému vývoji.

Rekreační funkce lesů. Tato funkce lesů je veřejností nejčastěji využívána. V rámci Programu 2000 budují LČR pro návštěvníky lesa drobné stavby (přístřešky, lavičky), malá parkoviště na okraji lesů. Pro pěší turistiku je naším záměrem obnovovat a udržovat stezky a chodníky, pro cykloturistiku vytvářet síť vhodných tras.

Jak již bylo dříve zmíněno, dochází v některých částech lesa nejen Jizerských hor k tak intenzivnímu rekreačnímu využívání, že jsou potlačovány ostatní důležité funkce lesa. Proto je nezbytné určit rekreační potenciál lesů a vymezit oblasti, v nichž budeme rekreační funkce lesa trvale podporovat. Tyto naše záměry chceme postupně realizovat ve spolupráci s pracovníky ochrany přírody, místních úřadů, se členy KČT, ČSOP a jinými zájmovými organizacemi.

Jednou z velice důležitých oblastí je pro nás spolupráce s veřejností, se všemi jejími skupinami. Uvědomujeme si potřebu informovat veřejnost o našich záměrech, o naší práci. Zároveň chceme také naslouchat názorům a připomínkám veřejnosti.

Zmínil jsem se velice krátce pouze o některých oblastech veřejného zájmu, tak jak je u LČR vnímáme a chceme naplňovat v rámci Programu 2000.

Podniku LČR byla svěřena správa majetku, jehož vlastníky jsou všichni občané České republiky. Uvědomujeme si tuto velkou odpovědnost. LČR se zavázaly přijetím Programu 2000, že vynaloží veškeré úsilí k zajištění zájmů celé naší veřejnosti ve vztahu k lesu.

 

Programm 2000 der Gesellschaft Lesy ČR

Ludvík Řičář

Da der Betrieb Lesy ČR (LČR) das Recht des Wirtschaftens zu den Wäldern im Eigentum des Staates ausübt, beruht seine Hauptaufgabe in der Sicherung der öffentlichen Belange im Bezug zum Wald. Das öffentliche Interesse ist eine dauerhafte und ausgewogene Nutzung des Waldes als einer erneuerbaren Naturquelle und die Nutzung der öffentlich nützlichen Waldfunktionen.

Im Jahre 1999 wurde ein selbständiges Papier mit der Überschrift „Programm 2000 – Sicherung der Ziele der öffentlichen Belange bei LČR“ erarbeitet und abgestimmt.

In zwölf Kapiteln beschäftigt sich das Programm mit den gegenwärtigen Möglichkeiten der durch den Betrieb LČR verwalteten Waldbestände für die Erfüllung aller bedeutenden Waldfunktionen und legt konkrete Maßnahmen fest, mit Hilfe derer der Betrieb die Erhaltung und Entwicklung dieser anstreben wird. Durch die Verabschiedung des Programmes 2000 verpflichtet sich der Betrieb LČR jede Anstrengung zur Sicherung der Interessen unserer ganzen Öffentlichkeit im Bezug zum Wald zu unternehmen.

 

Ludvík Řičář, Oblastní inspektorát LČR

Sokolská 22, 460 31 Liberec, tel.: 048 / 5113 254, e – mail: ricar.oi36@lesycr.cz

 

  zpět na program